Ritsumeikan University

Masako Yamamoto

Masaaki Kidachi

Keiko Suzuki