Nuer WebsiteWilliam's Story 2


Home
Nuer Text: Min rɛwdɛ ɛ tɛɛth mi di̱i̱t hä, tëëth lɔacdä lo̱r nua̱ri tin tëë Edmonton höö nhɔak ɛkɛɛn ɛn ɣöö ba thok tien gɔ̈r ɛ kɛɛn Edmonton mäni Nuo̱ri tin tëë Alberta kɛɛn dial guic ɛn ɣöö nhɔak ɛn ɣöö thok diɛn ba̱ gɔ̈r. Thok Nuerä ɛ thok kɛl canɛ go̱r ɛn ɣöö banɛ pa̱l ruëc wi̱moɔn liɛw. Thok Nuerä ɛ thok kɛl mi bookni ti̱ guan ɛn tämɛ guäth mi̱a̱ bänä mi canɛ rɔdan com ɛ lɔ̈ŋ bä, ɣöö ɛ thok mi thiɛl yak wimuɔ̈n tliɛlɛ yak Sudan. Käp kɔn nɛɛy dial kɛl ɛ la nueri, käp kɔn nɛɛy dial kɛl ɛ la naath. Min dɔdiɛn, dëë tɛɛk lɔacdä nyɔk lär nɛɛy tin kɔn tin lua̱k nɛɛy gɔ̱ar thuɔk nuerä, lua̱k nɛɛy yiou tïn bi nɛɛy kɔ̱k buɔkni ti̱ gɔ̱r nɛɛy thok dä. Nɛɛy ɛ tɔ̱ɔ̱ ji University of Alberta. nɛɛy ti bum ti̱i̱ la̱t ɛ lɔ̱ŋ kaiyda kɔn nueri. tɛɛth lɔacda lo̱r ji CSL ɣöö ca nɛɛy luäk ti̱i̱ dial tin ɣëb nɛɛy kɛɛ thokda, ca nɛɛy luak gaat duel gorä diɛn kɛɛn tin la̱th kɛɛ thokda ɣɛɛy jiam ɣöö ba liŋ ɛ nɛɛy kɔkiɛn. Ɛ jɛn guath in pëk tlin ɛn wa̱lɛ. Ɛ ɣän William Wiyual Kong.


English Translation: It is a great thing for the Nuer to learn and teach their language in Alberta, specifically Edmonton. The Nuer language should not be forgotten. We do not want to forget the Nuer language because it has too much history and offers invaluable stories. Nuer is a language that everyone can learn easily. Nuers feel that everyone should be free to utilize their language. Perhaps in the near future, it can be an official language in Sudan. I have to give thanks to those who have helped and supported the Nuer community in teaching and documenting their language, especially the University of Alberta. I must also thank the CSL House for their contribution of a CSL grant to assist the Nuer community while helping us look for people to record these short stories for the website.